All for Joomla All for Webmasters
osvskaradzic@madnet.rs
013 631 955

О библиотеци

Школска библиотека је место у које се смешта, чува, стручно обрађује и даје на коришћење књижна и некњижна грађа.

У раду школске библиотеке издвајају се три главне функције: образовно – васпитна, библиотечко – информациона и културно – забавна и јавна функција.

Школска библиотека је саставни део образовно – васпитног процеса школе. Има задатак да унапређује све облике и подручја образовно – васпитног процеса:  подстиче кориснике да развијају потребу за учењем, ученицима омогућује позајмицу лектирних и других књига које су им потребне у редовном школовању, наставном особљу и стручним сарадницима омогућује коришћење и позајмицу додатних извора информација потрбних за квалитетно извођење наставе и стручно усавршавање, упознаје кориснике са различитим изворима информација, упућује их у начин коришћења као и подстицање коришћења информација, корисницима омогућује приступ информација путем интернета, упознаје кориснике са начином рада школске библиотеке.

Школску библиотеку води библиотечки радник. Школски библиотекар планира и програмира рад библиотеке, сарађује са другим библиотекама, књижарама и издавачима, сарађује са директором, другим библиотекарима, наставним особљем, стручним сарадницима и осталим радницима школе, ученицима и њиховим родитељима, учествује у раду актива и тимова, даје на позајмицу књиге и другу грађу. Чланови библиотечке секције, коју води библиотекар, доприносе раду библиотеке.

Фонд школске библиотеке садржи књижну и некњижну грађу. Књижна грађа обухвата књиге, часописе и друга штампана дела, а некњижна аудио – визуелне медије, цд ром, двд, интернет записе и сл. Књижна грађа предвиђена за позајмицу смештена је у слободном приступу, а о организацији грађе која се не позајмљује одлучује библиотечки радник. О саставу књижног фонда (набавка и отпис) одлучује библиотекар, водећи рачуна да фонд буде прилагођен потебама корисника и наставном програму.

Културно – просветна делатност проистиче из културно – забавне функције и јавне делатности школске библиотеке и остварује отварање школа према друштвеној средини. Културно – јавне активности подразумевају учешће у планирању културне и јавне делатности школе и библиотеке, организовање различитих активности и садржаја (прослава дана школе, трибине, такмичења, размена гостовања, сусрети, фестивали, промоције, изложбе и слично).